"Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ủ ấp tôi suốt cả cuộc đời”(TV 23, 6) Xem tiếp...